Hieronder staan onze algemene voorwaarden. Neem gerust contact met ons op, als je vragen of opmerkingen hebt. Dit kan via de mail (handballstages@gmail.com) of via het contact formulier op deze website. Wanneer je je aanmeldt voor een handbal stage, stem je automatisch in met onze voorwaarden. Lees deze daarom goed door!

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Handbal Stages bv en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Handball Stages bv.

1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internet-site " https://www.handball-stage.com " van Handball Stages bv.

1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon en/of de ouder/begeleider die de Overeenkomst met Handball Stages aangaat.

1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Handball Stages bv en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Handball Stages bv ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 "Reissom": de totale som van de door Handball Stages bv - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 Handball Stages BV bekend onder de handelsnaam: ''Handball Stages bv gevestigd te Amsterdam" en hierna verder te noemen "Handball Stages".

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Handball Stages gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Handball Stages uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Handball Stages daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Handball Stages zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier aan Handball Stages heeft geretourneerd.

3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

 

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Handball Stages.

4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt Handball Stages zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

 

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Handball Stages ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Handball Stages nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Handball Stages in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Handball Stages van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5.3 De deelnemer stemt toe dat foto's en video's gemaakt tijdens het handbalkamp door de staff van Handball Stages met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast zullen na ieder kamp deze (door staff gemaakte) kampfoto's op social media (zoals Facebook, Flickr en Instagram) worden gepost.

5.4 Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbetand van Handball Stages. Hier kunt u zich voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op 'afmelden' te klikken.

 

6. Aansprakelijkheid van Handball Stages

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Handball Stages aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Handball Stages - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Handball Stages, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 Handball Stages aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Handball Stages bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 Handball Stages aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. 

6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Handball Stages beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-) verzekering(en) aanspraak bestaat.

 

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Handball Stages en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal Handball Stages vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

 

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Handball Stages

8.1 Indien Handball Stages door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Handball Stages gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een stage. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp zoals vermeld in de Handball Stages brochure.

 

9. Annulering door Deelnemer

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de annuleringsemail als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: - tot 31 Mei 2021 15% van de gehele Reissom; - vanaf 1 Juni 2021 (inclusief) 100% van de gehele Reissom.

9.3 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.

9.4 Opdrachtgever kan het annuleringsrisico niet afkopen.

 

10. Wijzigingen door de Handball Stages in verband met Covid-19

10.1 Handball Stages behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de stage te annuleren indien er dermate strikte Covid-19 maatregelen opgelegd worden door de regering of het locale bestuur, dat er geen mogelijkheid is om in groepsverband samen te komen dan wel de handbal sport te bedrijven. 

10.2 Eventuele noodzakelijke wijzigingen als in artikel 10.1 bedoelt worden uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de stage gemeld. 

10.3 Bij annulering als in artikel 10.1 bedoelt zal de volledige betaling, onder aftrek van administratie kosten ter hoogte van 25 Euro, binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

10.4 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

11. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog drie dagen door Handball Stages bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Handball Stages gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan derden zoals het Leger des Heils.

 

12. Verzekering 

12.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met uitgebreide sportdekking af te sluiten gedurende de periode van de stage.

13.Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

Versie - 27 Maart 2021

Download de Algemene Voorwaarden hier: